Grupul de Acțiune Locală Federația pentru Dezvoltarea Zonei Rurale „Bârgău – Călimani”, organizează concurs pentru postul: Expert evaluare cereri de plata (contract cu timp parțial de lucru sau cu norma întreagă)

CERINŢE PRIVIND OCUPAREA POSTULUI

a) Nivelul de pregătire și competente:
Pregătirea de specialitate: Studii superioare finalizate cu diploma de licență, tehnice sau economice, sau alte specializări
Perfecționări (specializări): cursuri de instruire în cel putin unul dintre urmatoarele domenii: domeniul managementului de proiecte, competențe de instruire în construcția și funcționarea de parteneriate public-private în cadrul programului LEADER din PNDR, achiziții publice;
Experiență profesională pentru deținerea postului: cel puțin una dintre următoarele: experiență în evaluarea cererilor de plată, gestionare bugete în cadrul unei activități economice, experiență profesionala într-un domeniu care necesită abilități crescute de relaționare cu publicul, comunicare, organizarea de campanii de informare/comunicare, monitorizarea activităților financiare, pentru a putea realiza o bună animare, informare a teritoriului și monitorizare a plăților proiectelor depuse în cadrul GAL FDZR Bârgău-Călimani.

Cunoștințe de operare pe calculator – nivel: operare Windows/ produse Office (Word, Excel, Power Point) / operare în rețea, Internet şi poștă electronică, nivel mediu.
Limbi străine – grad de cunoaștere: minim o limbă străină de circulație internațională (engleză/franceza/germană/italiană sau alta limba) – nivel mediu (înțelegere, scris, citit)

b) Abilități, calități și aptitudini necesare:
– abilități crescute de comunicare, gestionarea grupurilor de lucru;
– capacități crescute de integrare în colectiv, de lucru în echipa, eficientă maximă în realizarea atribuțiilor;
– seriozitate, conștiinciozitate și flexibilitate
– inițiativă, seriozitate, conștiinciozitate și flexibilitate;
– capacități crescute de analiză și sinteză;
– gestionarea și soluționarea situațiilor conflictuale;

Constituie un avantaj experiență de munca într-o alta organizație care a implementat proiecte cu fonduri europene și de coeziune, implementarea proiectelor LEADER în finanțarea anterioară sau actuală.

PROCEDURA DE RECRUTARE ÎN VEDEREA ANGAJĂRII

Concursul constă în 2 probe succesive:
– selecția dosarelor de înscriere la concurs
– interviul.

Selecția dosarelor de candidatură
Dosarele se depun la secretariatul GAL FDZR „Bârgău – Călimani”, comuna Prundu Bîrgăului, nr. 512, județul Bistrița-Năsăud
Dosarele de concurs se depun în perioada 06.09.2017- 18.09.2017 (până la ora 15.00)

– CV Europass – semnat și datat
– Scrisoare de intenție
– Scrisoare de recomandare
– Acte studii, în copii conforme cu originalele
– Certificate sau alte documente care să ateste experiența profesională, dacă este cazul
– Act de identitate/CI, în copie
– Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează.

Informații suplimentare se obțin la biroul GAL FDZR „Bârgău – Călimani”, din comuna Prundu Bîrgăului, nr. 408/A (Centrul Multifuncțional, vis-a-vis de sediul primăriei) și la telefon : 0786780221, 0786780220 si e-mail: gal@birgau-calimani.ro, office@birgau-calimani.ro

Descarcă anunțul de angajare