Federația pentru Dezvoltarea Zonei Rurale Bargau-Calimani , în calitate de solicitant al proiectului ,,Investiția în oameni = Viitorul Comunei Bistrița Bîrgăului”, ID 114598, proiect finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, caută să angajeze în cadrul prezentului proiect:

 • Expert Monitorizare

Pentru orice fel de informații, nelămuriri ne puteți contacta la numărul de telefon : 0749497924 sau pe adresele de e-mail : andreea.galben@investitiainoameni.ro , sau gal@birgau-calimani.ro .

Informații referitoare la condițiile și cerințele specifice pentru ocuparea postului

Orice candidat pentru posturile vacante mai sus menționate trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. îndeplinește condițiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România;
 2. are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;
 5. îndeplinește condițiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant;
 6. îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea postului vacant;
 7. nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției vacante pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Cerințe specifice pentru ocuparea postului de expert monitorizare :

 • Studii superioare – 3 ani
 • Experiență specifică în domeniul gestionării sau managementul afacerii – 5 ani
 • Competențe în gestionarea sau evaluarea afacerilor
 • Competențe în management sau în educație antreprenorială atestate prin diploma/ certificate sau orice alt document echivalent
 • Capacitate de analiză și sinteză , atenție la detalii
 • Comunicativitate
 • Programul de lucru este part-time.

NOTĂ:
Constituie un avantaj experiența dovedita în implementarea altor proiecte cu fonduri europene.
Documentele necesare depunerii candidaturii pentru ocuparea posturilor sunt : scrisoare de intenție cu precizarea disponibilității de lucru in proiect, CV in format Europass semnat pe fiecare pagina, documente justificative ale expertizei relevante declarate in CV, copie carte de identitate.
Documentele se pot depune la sediul GAL FDZR Bârgău-Călimani din localitatea Prundu Bîrgăului, str. Principală, nr. 408/A(vis-a- vis de clădirea Primăriei Prundu Bîrgăului) sau pot fi transmise online pe adresele de e-mail : andreea.galben@investitiainoameni.ro , sau gal@birgau-calimani.ro pana la data de 31.07.2020.
Ne puteți contacta și la numerele de telefon : 0749497924 , 0740297211.