Masura de finantare 1/6A – Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole

Data lansării apelului de secție: 03 octombrie 2018
Numărul de referință al sesiunii de cereri de proiecte: M 1/6A – 02/2018 – 03.10.2018

GAL FDZR Bârgău-Călimani anunță public, în perioada 3 octombrie – 1 noiembrie 2018, a celei de-a II-a sesiuni de depunere de proiecte aferentă anului 2018 pentru Masura de finantare M 1/6A – Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole, finanțata prin Măsura 19 LEADER – Submăsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală.

TERMENUL LIMITĂ de depunere a Cererilor de Finanțare pentru M 1/6A : 01 noiembrie 2018, ora 15:00*

Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile.

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această măsură sunt:
Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural;
Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.
Important: O micro-întreprindere este considerată nou înfiinţată (start-up) dacă este înfiinţată în anul depunerii Cererii de Finanţare sau dacă nu a înregistrat activitate până în momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi.
Atenție! Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile.
Atenție! Microîntreprinderile şi întreprinderile mici, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate (start-ups) trebuie să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural, punctul/punctele de lucru pentru activitățile aferente investiției finanțate prin proiect, trebuie să fie amplasate în spatiul rural. În cazul in care activitatea propusă prin proiect se desfășoară la sediul social, acesta trebuie să fie în mediul rural.
Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul Masurii 1/6A Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole, în funcție de forma de organizare sunt:
 Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 Intreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 Intreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare;
 Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare);
 Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 Societate cu răspundere limitată – SRL D (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificarile şi completările ulterioare);
 Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991) cu modificările şi completările ulterioare;
 Societate cooperativă agricolă de gradul 1 si societati cooperative meșteșugărești și de consum de gradul 1 (înfiinţate în baza Legii nr. 1/ 2005), care au prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv desfășurarea de activităţi neagricole;
 Cooperativă agricolă de grad 1 (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004) de exploatare şi gestionare a terenurilor agricole şi a efectivelor de animale.
Atenție! În cadrul măsurii 1/6A, solicitantul trebuie să aibă capital 100% privat.
Solicitanţii eligibili trebuie să se încadreze în categoria:
 Micro-întreprindere – maximum 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei.
 Întreprindere mică – între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.

Fondul disponibil pentru sesiunea nr. 2/2018: 164.049 Euro

Sumele aplicabile și rata sprijinului: Intensitatea sprijinului pentru cheltuielile eligibile din proiect este de 90% din valoarea eligibilă a investiției, plafonul maxim al sprijinului nerambursabil la GAL FDZR Bârgău-Călimani, nu poate depasi suma de 200.000 de euro/beneficiar, respectiv 100.000 de euro/beneficiar in cazul investitiilor in transport, cu respectarea regulilor ajutoarelor de minimis.

Valoarea minima a sprijinului neramursabil acordat unui proiect finantat prin aceasta masura, in acest apel de selectie este de 100.000 euro, iar valoarea maxima, nerambursabila, acordata unui proiect este de 164.049 euro.

Aria de aplicabilitate a măsurii este reprezentata de întreg teritoriul GAL FDZR Bârgău-Călimani, respectiv aria administrativ-teritoriala a cele 12 comune: Monor, Șieuț, Șieu, Mărișelu, Budacu de Jos, Dumitrița, Cetate, Livezile, Josenii Bîrgăului, Prundu Bîrgăului, Bistrița Bîrgăului, Tiha Bîrgăului.

Data limită de depunere a proiectelor: 01 noiembrie, ora 15:00.

Locul și intervalul orar unde se pot depune proiectele: biroul GAL FDZR Bârgău-Călimani din localitatea Prundu Bîrgăului, str. Principală, nr. 408/A (vis-a-vis de clădirea Primăriei Prundu Bîrgăului), jud. Bistrița-Năsăud, înaintea datei limită de depunere specificată în Apelul de Selecție, de luni până vineri între orele 10:00 – 15:00.