GAL FDZR Bârgău-Călimani anunță public lansarea, în perioada 13 februarie – 18 martie 2019, primei sesiuni de depunere de proiecte aferentă anului 2019 pentru Măsura 05/2A – Investiții în active fizice pentru exploatatii agricole, finanțata prin Măsura 19 LEADER – Submăsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală.

Beneficiari eligibili:
Beneficiari direcți:
Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
Întreprindere individuală (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
Întreprindere familială (înfiinţată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);
Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);
Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificarile şi completările ulterioare);
Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare);
Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990, cu modificările şi completările ulterioare);
Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991 cu modificările şi completările ulterioare);
Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor (menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modificările și completările ulterioare);
Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri); Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, iar investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri care au calitatea de fermieri.
Grup de producători (Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizatiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu completările și modificările ulterioare) care deservesc intereselor membrilor care au calitatea de fermieri.
Asociații ale cultivatorilor de plante sau crescătorilor de animale din teritoriul GAL; Alte forme asociative din teritoriul GAL: Cooperative, grupuri de producători, etc. Beneficiari indirecți
Beneficiari indirecți:
• Persoane fizice și juridice de pe raza pieței locale.

Fondul disponibil pentru sesiunea nr. 01/2019: 103.740 euro

Suma maximă nerambursabilă acordată pentru finanțarea unui proiect:

Valoarea sprijinului: Valoarea minima a sprijinului neramursabil acordat unui proiect finantat prin aceasta masura, in acest apel de selectie este de 20.000 euro, iar valoarea maxima, nerambursabila, acordata unui proiect este de 103.740 euro.

Sumele aplicabile și rata sprijinului:
Tipul sprijinului: nerambursabil în raport cu valoarea proiectului, dar să nu depășească suma maximă permisă.
Rata sprijinului nerambursabil este de maximum 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși 200.000 euro, indiferent de tipul investiției; Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu câte 20 puncte procentuale suplimentare dar rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul:
• Investițiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative, grupuri de producători sau parteneriate sprijinite prin intermediul M16/parteneriatelor constituite în conformitate cu art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013);
• Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta de până la 40 de ani, la data depunerii Cererii de Finanțare (așa cum sunt definiți la art. 2 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 1305);
• Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;
• Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art. 32 Reg. (UE) nr. 1305/2013;
Pentru investițiile neproductive legate de îndeplinirea obiectivelor din domeniul agromediului și al climei, intensitatea sprijinului este de până la 100%, fără a depăși 200.000 euro/proiect.

Data limită de depunere a proiectelor: 18 martie 2019, ora 14:30
Locul și intervalul orar unde se pot depune proiectele: biroul GAL FDZR Bârgău-Călimani din localitatea Prundu Bîrgăului, str. Principală, nr. 408/A (vis-a-vis de clădirea Primăriei Prundu Bîrgăului), jud. Bistrița-Năsăud, înaintea datei limită de depunere specificată în Apelul de Selecție, de luni până vineri între orele 09:30 – 14:30.

Informații privind accesarea și derularea Măsurii 05/2A – Investiții în active fizice pentru exploatatii agricole, sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului și anexele acestuia de pe site-ul GAL FDZR Bârgău-Călimani www.birgau-calimani.ro și în Apelul de Selecție (varianta detaliată) pentru Măsura 05/2A – sesiunea 1/2019, disponibil pe www.birgau-calimani.ro. Aceste documente pot fi obținute și în varianta electronică (suport CD/DVD) și pe suport tipărit la sediul GAL FDZR Bârgău-Călimani din localitatea Prundu Bîrgăului, nr. 408/A (vis-a-vis de clădirea Primăriei Prundu Bîrgăului), de marți până vineri între orele 10:00 – 14:00.